۱ ۲ ۳22 / 22 پست
مراسم سالگرد درگذشت مرحومه(زنده یاد  بی بی بسی فردی شهنی)

مراسم سالگرد درگذشت مرحومه(زنده یاد بی بی بسی فردی شهنی)

به جهت اطلاع رسانی: مراسم سالگرد درگذشت مرحومه(زنده یاد  بی بی بسی فردی شهنی) به همین مناسبت مجلس ترحیمی در :  در روز پنجشنبه مورخ [...]
چهلمین روز درگذشت مرحومه(زنده یاد بی بی بگم عالیپورهمسرمرحوم آسهراب حاجتی)

چهلمین روز درگذشت مرحومه(زنده یاد بی بی بگم عالیپورهمسرمرحوم آسهراب حاجتی)

به جهت اطلاع رسانی: چهلمین روز درگذشت مرحومه(زنده یاد بی بی بگم عالیپورهمسرمرحوم آسهراب حاجتی) به همین مناسبت مجلس ترحیمی در :  در روز پ [...]
۱ ۲ ۳22 / 22 پست