درگذشت مرحومه نیک نام مشهدی گوهر عظیمی کیا همسر مرحوم عباس بهادری

درگذشت مرحومه نیک نام مشهدی گوهر عظیمی کیا همسر مرحوم عباس بهادری

*-به جهت اطلاع رسانی: بدینوسیله از کلیه سروران و ارجمندانی که با خانواده عظیمی کیا تشریک مساعی نمودند صمیمانه و خاشعانه تشکر و قدر دانی می‌نماییم و [...]
1 / 1 پست