درگذشت شادروان زنده یاد مهندس پرویز شهنیان

درگذشت شادروان زنده یاد مهندس پرویز شهنیان

*-به جهت اطلاع رسانی:بدینوسیله از کلیه سروران و ارجمندانی که با خانواده شهنیان تشریک مساعی نمودند صمیمانه و خاشعانه تشکر و قدر دانی می‌نماییم و به ا [...]
1 / 1 پست