درگذشت نیک نام مرحوم آ صفر شنبه شهنی

درگذشت نیک نام مرحوم آ صفر شنبه شهنی

*-به جهت اطلاع رسانی: بدینوسیله از کلیه سروران و ارجمندانی که با خانواده شنبه شهنی تشریک مساعی نمودند صمیمانه و خاشعانه تشکر و قدر دانی می‌نماییم و [...]
1 / 1 پست