چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحوم( محمد باقر ارزانی بیرگانی)

چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحوم( محمد باقر ارزانی بیرگانی)

به جهت اطلاع رسانی: چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحوم( محمد باقر ارزانی بیرگانی) را تسلیت عرض نموده و از خداوند شادی روح برای عزیز سفر کرده مسئلت می [...]
چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحوم( احمد گیلاسی آقاسی پور)

چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحوم( احمد گیلاسی آقاسی پور)

به جهت اطلاع رسانی: چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحوم( احمد گیلاسی آقاسی پور) را تسلیت عرض نموده و از خداوند شادی روح برای عزیز سفر کرده مسئلت میکنی [...]
چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحوم( آ علی باز نجف پور شهنی)

چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحوم( آ علی باز نجف پور شهنی)

به جهت اطلاع رسانی: چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحوم( آ علی باز نجف پور شهنی) را تسلیت عرض نموده و از خداوند شادی روح برای عزیز سفر کرده مسئلت میکن [...]
چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحوم( شاهرخ اعتدالی شهنی)

چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحوم( شاهرخ اعتدالی شهنی)

به جهت اطلاع رسانی: چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحوم( شاهرخ اعتدالی شهنی) را تسلیت عرض نموده و از خداوند شادی روح برای عزیز سفر کرده مسئلت میکنیم. [...]
چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحوم( رضا حافظی بیرگانی)

چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحوم( رضا حافظی بیرگانی)

به جهت اطلاع رسانی: چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحوم( رضا حافظی بیرگانی) را تسلیت عرض نموده و از خداوند شادی روح برای عزیز سفر کرده مسئلت میکنیم. [...]
چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحومه( شوکت مرداسی)

چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحومه( شوکت مرداسی)

به جهت اطلاع رسانی: چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحومه( شوکت مرداسی) را تسلیت عرض نموده و از خداوند شادی روح برای عزیز سفر کرده مسئلت میکنیم. *-به [...]
6 / 6 پست