مراسم سالگرد درگذشت مرحومه (زنده یاد  بی بی منظر کیفری(همسر مرحوم اقای محمد طوفانی)) 

مراسم سالگرد درگذشت مرحومه (زنده یاد  بی بی منظر کیفری(همسر مرحوم اقای محمد طوفانی)) 

به جهت اطلاع رسانی: مراسم سالگرد درگذشت مرحومه (زنده یاد  بی بی منظر کیفری(همسر مرحوم اقای محمد طوفانی))  به همین مناسبت مجلس ترحیمی در [...]
مراسم سالگرد درگذشت مرحومه (زنده یاد  مشهدی بیگم حافظی بیرگانی همسر مرحوم زنده یاد مرحوم اسمعیل گچیان) 

مراسم سالگرد درگذشت مرحومه (زنده یاد  مشهدی بیگم حافظی بیرگانی همسر مرحوم زنده یاد مرحوم اسمعیل گچیان) 

به جهت اطلاع رسانی: مراسم سالگرد درگذشت مرحومه (زنده یاد  مشهدی بیگم حافظی بیرگانی همسر مرحوم زنده یاد مرحوم اسمعیل گچیان)  به همین مناس [...]
مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم (زنده یاد  آ شکر خدا کریمی) 

مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم (زنده یاد  آ شکر خدا کریمی) 

به جهت اطلاع رسانی: مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم (زنده یاد  آ شکر خدا کریمی)  به همین مناسبت مجلس ترحیمی در :  در روز پنجشنبه [...]
مراسم چهلمین روز درگذشت مرحومه(زنده یاد  صبر گل قنبری بیرگانی همسر مرحوم مجید قنبری بیرگانی)

مراسم چهلمین روز درگذشت مرحومه(زنده یاد  صبر گل قنبری بیرگانی همسر مرحوم مجید قنبری بیرگانی)

به جهت اطلاع رسانی: مراسم چهلمین روز درگذشت مرحومه(زنده یاد  صبر گل قنبری بیرگانی همسر مرحوم مجید قنبری بیرگانی) به همین مناسبت مجلس ترحیمی در [...]
مراسم سالگرد درگذشت مرحوم (زنده یاد جوان ناکام مهندس رحمان ظاهری بیرگانی ) 

مراسم سالگرد درگذشت مرحوم (زنده یاد جوان ناکام مهندس رحمان ظاهری بیرگانی ) 

به جهت اطلاع رسانی: مراسم سالگرد درگذشت مرحوم (زنده یاد جوان ناکام مهندس رحمان ظاهری بیرگانی )  به همین مناسبت مجلس ترحیمی در :  در ر [...]
5 / 5 پست