۱ ۳ ۴ ۵42 / 42 پست
شهید نیاز علی حافظی

شهید نیاز علی حافظی

بنام پروردگار سر داده منم که سر فرازم گویند آهسته به این و آن چو رازم گویند چون آیه رزم در جهادم خوانند چون سوره حمد در نمازم گویند نام [...]
لاله های واژگون -محمد رضا شاه حسینی

لاله های واژگون -محمد رضا شاه حسینی

لاله های واژگون :  با گویش بختیاری لاله های سر به زیر . یا اشک سیاووش که نماد زیبایی و پابرجایی این سرزمین و گویای سر به زیری و منش و فروتنی و سرافرا [...]
۱ ۳ ۴ ۵42 / 42 پست