صفحه اصلیهنرمندان شهنی

(( گل ما، درچمن نیست)) – استاد فریبرز ظاهری بیرگانی

(( گل ما، درچمن نیست)) بهارآمدگل ما، درچمن نیست جوادخوش سخن درانجمن نیست علی عسکرشهیدرا ه میهن دگرقانون مداراین وطن نیست مهندس حافظی آن مهد

شرمنده ام دوست من – استاد کوروش نجف پور
دروغ از مبین شهنیان
اعدام نکنید – کوروش نجف پور
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

(( گل ما، درچمن نیست))

بهارآمدگل ما، درچمن نیست
جوادخوش سخن درانجمن نیست
علی عسکرشهیدرا ه میهن
دگرقانون مداراین وطن نیست
مهندس حافظی آن مهدعرفان
به کارساخت عمران مدن نیست
عزیزان این چنین است دهرفانی
که دنیاراوفا. باتوو من نیست
((حصین))باشیدباهم درصداقت
زدنیا سهم ماجزیک کفن نیست
***** فریبرزظاهری بیرگانی (( حصین))

سروده ی ۴ فروردین ۱۳۹۵به مناسبت گرامی داشت یادمرحومین مهندس جواد حاجتی ، شهیدحاج علی عسکرپروین،مهندس فرامرزحافظی ، قراات درهمایش نوروزی بختیاری به میزبانی طایفه شهنی درمسجدسلیمان تل بزان ۴/ ۱/ ۱۳۹۵

ê

ê

نظرات

وردپرس: 0
دیسکاس: 0