صفحه اصلیهنرمندان شهنی

مژگان نجف پور – غرق خواهم شد

غرق خواهم شد میدانیدستهایم به جایی بند نیستپاهایم اسیرند در لجن زار کدورتهاغرق خواهم شد غواص منایا دستهای ناتوانم را خواهی گرفت و مرااز لجن زار کدورته

خدا حافظ – بهروز بهادری
(مسجدسلیمان) – استاد فریبرز ظاهری بیرگانی
بارون – علی عظیمی کیا
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

غرق خواهم شد 
میدانی
دستهایم به جایی بند نیست
پاهایم اسیرند در لجن زار کدورتها
غرق خواهم شد 
غواص من
ایا دستهای ناتوانم را خواهی گرفت 
و مرا
از لجن زار کدورتها دور خواهی کرد
خفه خواهم شد 
میدانی
نفس هایم الوده اند
از الودگیهای حقیر این زمانه حقیر
مهر من
ایا ریه های ضعیفم را
با هوای تازه عشقت
از اکسیژن ارامش پر خواهی کرد
و مرا
از لجن زار الودگیهادور خواهی کرد.


سی و یک /اردیبهشت/نودوسه

man sadeam

نظرات

وردپرس: 0
دیسکاس: 0