صفحه اصلیمفاخر شهنی

ﺳﻮﮒ ﻧﺎﻣﻪ مرحوم ﻣﺤﻤﺪخان ﺑﻬﺎﺩﺭﯼ ﺩﺭ ﻏﻢ بیماری ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺠﻔﯿﺎﻥ

ﺳﻮﮒ ﻧﺎﻣﻪ مرحوم ﻣﺤﻤﺪخان ﺑﻬﺎﺩﺭﯼ ﺩﺭ ﻏﻢ بیماری ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺠﻔﯿﺎﻥ، زمانیکه حسین نجفیان حنجره اش را ازدست داده بود،درکشورآلمان نوشته خطاب به حسین نجفیان درآن زمان

امیدعلی شهنی کرم‌زاده چهره ماندگار کشوری
پیام تسلیت پروفسور کرمزاده به مناسبت درگذشت استاد بهمن مطلق
ارزانی بیرگانی:وضع خدمات تلفن و اینترنت اهواز قابل قبول نیست
زمان مطالعه: 2 دقیقه

ﺳﻮﮒ ﻧﺎﻣﻪ مرحوم ﻣﺤﻤﺪخان ﺑﻬﺎﺩﺭﯼ ﺩﺭ ﻏﻢ بیماری ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺠﻔﯿﺎﻥ، زمانیکه حسین نجفیان حنجره اش را ازدست داده بود،درکشورآلمان نوشته خطاب به حسین نجفیان درآن زمان فرستاده بود.
ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻬﺎﯾﻢ ﺧﻂ ﺑﻄﻼﻥ ﮐﺸﯿﺪ
ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺰﯾﺰﻡ،
ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻭ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺮﺍ ﺷﮑﺴﺖ ﻭ ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﻏﻢ ﻗﻠﺒﻢ ﺭﺍ ﭘﺎﺭﻩ ﭘﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺍﻣﯿﺪﻡ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺑﺎﺩ ﺩﺍﺩ
ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻢ ﻗﺒﻮﻝ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺯﺍﻧﻮ ﺑﺰﻧﻢ ﻭ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﻢ ﺗﺼﻮﺭ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺜﻞ ﺯﻧﻬﺎ ﻧﻮﺣﻪ ﺳﺮ ﺩﻫﻢ .
ﺻﺒﺢ ﺍﺯ ﺁﯾﻨﻪ ﺷﻨﯿﺪﻡ ﻭﺻﻒ ﺭﻧﺠﻢ ﭼﻬﺮﻩ ﺑﯽ ﻋﻘﻠﯽ ﻧﻤﻮﺩﻩ،، ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺩﺭﺩﻡ ﺁﺭﯼ ﭼﻬﺮﻩﺍﻡ ﺷﮑﺴﺖ، ﺑﺮ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎﻟﻪ ﮐﻨﻢ، ﻏﻢ ﺯﺭﺩ ﮐﻮﻩ ﺭﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﺸﻢ ﻏﻢ ﻓﺎﻣﯿﻞ، ﻏﻢ ﺍﯾﺮﺍﻥ، ﻏﻢ ﻏﺮﺑﺖ، ﻏﻢ ﺑﻬﺎﺩﺭ، ﻋﻠﯽ ﺟﺎﻥ، ﻧﺠﺎﺕ، ﺷﻬﻨﯿﺎﻧﯽ ﻭ ﻏﻢ ﺗﻮ
ﻋﯿﺒﻢ ﻣﮑﻦ ﮐﻪ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺷﺪﻡ ﺩﺭ ﮐﻮﺭﻩ ﺍﯾﻦ ﻏﻤﻬﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺴﺎﺯﻡ ﻋﯿﺒﻢ ﻧﮑﻦ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺍﻡ  ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺎﻣﻼﯾﻤﺎﺕ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺮﺥ ﺷﺪﻩﺍﻡ ﻭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﻨﺎﺧﺖﻫﺎ ﻣﯽﭘﺎﯾﻢ ﻭ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺟﺎﺫﺑﻪﻫﺎﯼ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺣﺎﺷﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ، ﻭﻟﯽ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﻌﺪ ﻗﻀﯿﻪ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ، ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻬﺎﺩﺭ ﻋﺰﯾﺰﻡ ﻭ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺳﻦّ ﻭ ﺳﺎﻝ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺎﻭﺭ ﺧﻮﺩ ﻧﻤﯽﺁﻭﺭﻡ . ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻥ ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻧﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﮕﺮ ﻧﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺸﺎﺭﻫﺎ ﯾﺎﻏﯽ ﺑﻮﺩﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮﺩﻡ؟

a hosain najafian
ﻭﻟﯽ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺮﻫﻤﻪ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖﻫﺎﯾﻢ ﺧﻂ ﺑﻄﻼﻥ ﮐﺸﯿﺪ
ﺍﺯ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺗﻮ ﻧﻮﺍﺭﯼ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩﺍﻡ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺁﻭﺭﻡ، ﻫﻤﻪ ﺍﺯ ﺷﻨﯿﺪﻥ ﺁﻥ ﻓﺮﺍﺭ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﮐﻪ ﻧﺸﻨﻮﻧﺪ، ﻭﻟﯽ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻭ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ……..
ﺁﺭﯼ ﻣﻦ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺧﻮﺩﻡ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻡ، ﺩﺭ ﺟﻮﺍﺭ ﻭ ﻫﻢ ﺁﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﻏﻢ ﺗﻮ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻤﺒﻮﺩ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻥ ﺗﻮﺑﺰﺍﻧﯽ ﻭ ﭘﺸﺖ ﺑﺮﺟﯽ ﻣﯿﺴﻮﺯﻡ ﻭ ﺗﺼﻮﺭ ﻣﺒﻬﻤﯽ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﻪ ﺩﺍﺭﻡ.
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮﺩﻡ ﮐﻪ ﺻﺤﻨﻠﯽ ﻭ ﺗﻮ ﻭ ﺧﺴﺮﻭ ﻭ ﺑﯿﮋﻥ ﻭ ﻗﺪﺭﺕ … ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺁﻻﻣﻢ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﻓﺎﻣﯿﻞ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺗﺴﮑﯿﻦ ﺩﻫﯿﺪ ﻭ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺍﯾﻦ ﺳﺘﺎﺭﻩﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﯿﺸﻤﺮﺩﻡ ﻭ ﺍﻗﻨﺎﻉ ﻣﯽﺷﺪﻡ، ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ((ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﻧﺎﺩﺍﻥ، ﺑﻬﺎﺩﺭﻭﻧﺪ)) ﻭ ﺷﻬﻨﯽ)) ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻪﺍﯼ ﺍﺯ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﺩﺍﺭﯾﺪ …. ﺍﻣﺎ ﭼﻪ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﻬﺎﺩﺭﻭﻧﺪ ﺩﺭ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺮﺍﺑﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻭ ﭼﻪ ﺗﺸﺎﺑﻬﯽ ﺩﺭ ﻣﺮﺩﻥ ﻫﺮ ﺩﻭ !!!! ؟؟؟
ﮐﻮ ﺧﺮﻭﺵ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯼ، ﮐﻮ ﺍﻟﻔﺘﻬﺎﯼ ﻣﺤﮑﻢ ﺷﻬﻨﯽ؟ ﮐﻮ ﺑﻬﺎﺩﺭﻭﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺷﺐ ﻭ ﺭﻭﺯ ﺷﻬﺮ ﻣﯽﭼﺮﺧﯿﺪ؟ ﮐﻮ ﻣﻮﺝ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﮐﻪ ﭼﻬﻞ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺩﺭ ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎﻥ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﻭﺣﺪﺕ ﺍﯾﻼﺕ ﻭ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﻭ ﮐﺎﺭﻣﻨﺪ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻭ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﺯﻧﺪﻩ ﺩﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺭﻣﻐﺎﻥ ﻣﯽﺁﻭﺭﻧﺪ؟ ﺟﻮﯼ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺧﺴﺮﻭ ﺭﺍ ، ﮐﻪ ﺑﻬﺎﺩﺭ ﺭﺍ ﮐﻪ ﮐﺮﯾﻤﯽ ﻭ ﺍﺳﺪ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺍﺧﻮﺍﻥ ﺭﺍ ﻭ ﺍﺳﺤﻘﯽ ﺭﺍ ﻣﯽﺁﻓﺮﯾﺪ ﻭ ﮐﻪ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺭﺍ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ ….(( ﻭ ﺣﮑﻢ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﺩﯾﮑﺘﻪ ﻣﯽﮐﺮﺩ)) .
ﺍﺭﯼ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺰﯾﺰﻡ،
ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺗﻮ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻬﺎﯾﻢ ﺧﻂ ﺑﻄﻼﻥ ﮐﺸﯿﺪ

راه های ارتباط با ما:
*_پایگاه اطلاع رسانی شهنی
Www.shehni.ir
*-سامانه ارتباطی تلگرامی پایگاه اطلاع رسانی شهنی:telegram.me/shehniir
www.yon.ir/p8lt

اینستاگرام: shehni.ir

نظرات

وردپرس: 1
 • comment-avatar
  آرش خواجه شهنی 8 سال گذشته

  روح وروان هر دوی این بزرگواران شاد ویادشان تا ابد گرامی.
  آمحمد بهادری از مفاخر بختیاری بود .وشهنی را با نام او آوازه ای بود که می شناختن…
  وچه زیبا گفته :کو خروش بختیاری ،کجاست آن الفتهای محکم شهنی…
  براستی سخن از مرگ زییده نام او نیست 
  . وتنها شاگردش، استادآ حسین نجفیان بود که پس از او ایلمردی ایل شهنی را در پس این همه جوش وخروش آوازه وشهرت بخشید..چگونه می شود در هوای تنفس کرد که عمو حسین در آن نباشد..؟
  او که هرگز بار امانت برادران شهنی خود را بر زمین ننهاد تاکه به سرمنزل مقصود رساند.
  اگر امروز شهنی نامی ونشانی دارد از همت والای ابر مردانیست که با تلاش وشجاعت ودرایت وسیاست جوانمردانه خود ،زمان را در کالبدی از شرم وشکست در آوردن. .آری ای ،پدر پیر فلک چند بر خود بچرخی وبگردی تا دیده بر  همچون آ حسینی روشن نمایی.
  تقدیم به ققنوس هزار هزار پرنده سکوت،عمو حسین نجفیان
  سلام ای سرزمین احساس ونور
  سلام بر تو ای سرزمین لاله و نفت
  ای سرزمین شجاعت ودلاوری
  سرزمین شقاوت ودلتنگی
  سرزمین بختیاری
  “ای سرزمین پدری”
  چگونه ققنوس
  هزار، هزار پرنده سکوتت را
  ایل مردت را
  آ حسین نجفیان را
  در میان شکوه و حیرت
  وبا چه آرامشی
  در نیلگون خاک خود پذیرا شدی؟ !
  عمو حسین. …
  به جای مانده از تو
  از پس آن همه طلوع وغروب
  تلخ لبخندی است
  که بهای روزگاران سوخته بود
  وهزاران لبخند
  که بر لبان “مردمان پاک” نشاندی… .

  بر گرفته ازنغمه سرزمین پدری وبه یاد عمو حسین گرامی. .
  یاد وخاطرش تا ابد زنده و جاوید باد
  آرش خواجه شهنی تیرماه ۱۳۹۵..

دیسکاس: 0