یاد خدا – حسین شهنی

صفحه اصلیهنرمندان شهنی

یاد خدا – حسین شهنی

روزي دلم را، اشفتگي در بر گرفت  زانوي غمي، اين دل در بر گرفت  روشنايي را، سياهي در بر گرفت  فرياد و فغان را، سكوت در بر گرفت  زندگي، هاله

کارون من -مژگان نجف پور
شعر استاد نجفیان برنده شب شعر احساس سرخ
میخواهم شعرت کنم..مژگان نجف پور
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

روزی دلم را، اشفتگی در بر گرفت

 زانوی غمی، این دل در بر گرفت

 روشنایی را، سیاهی در بر گرفت

 فریاد و فغان را، سکوت در بر گرفت

 زندگی، هاله ای از مرگ گرفت

/ امیدم را ، یاًسی در بر گرفت

 نا خدا گاه به ذهنم، خدایم کرد خطور

نجاتم ده ، ای خداوند فکور

 گفتا که من ، از سختی و مشقت تو را کردم رها

 زین پس در خوشی هایت از من نباشی تو جدا

یاد خدا – حسین شهنی 

*-با تشکر از برادر خوب و ارزشمند.

hossain shehni

نظرات

وردپرس: 1
دیسکاس: 0