پنج شنبه, ۲۴ آبان ۱۳۹۷

مر جنگه مر جنگه -اشعار محلی

مر جنگه مر جنگه -اشعار محلی

مر جنگه مر جنگه خدا دونه جنگ تفنگه
مر زور مر زوره خدا دونه دوره س ناجوره
مر نو بی مر نو بی خدا دونه جنگ برنو بی
مر او بی مر او بی خدا دونه دوره س خراو بی
شاد اوی آعلی یار خدا دونه پیرهن گرامی
تا صد سال دال بخوره خدا دونه لاش حرامی
دشمن کله بوقی خدا دونه لنگاس ملاری
نتری جنگ بکنی خدا دونه وا بختیاری
ﺗﻔﻨﮓ ِ ﺁﻗﺎ ﺍَﻭﻭﻝ ﺧﺪﺍ ﺩﻭﻧﻪ ﺑﺮﻧﻮ ﺑﻠﻨﺪﻩ
ﺍﺭ ﺷﻮﯾﯽ َﺑﻨﮕِﺲ ﺑﯿﻮ ﺧﺪﺍ ﺩﻭﻧﻪ ﺩﺷﻤﻦ ﻧﻤﻨﺪﻩ
ﺟﻮﻧﻢ ﺑﺎ ﺁﻗﺎ ﺍَﻭﻭﻝ ﺧﺪﺍﺩﻭﻧﻪ ﭼﯽ ﻣﺮﺩ ِ ﮐﺎﺭﯼ
ﺷﻮ ﻭ ﺭﻭﺯ ﺟﻨﮓ ﺍﯾﮑﻨﻪ ﺧﺪﺍ ﺩﻭﻧﻪ ﺳﯽ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯼ

نوشته شده توسط مدیر سایت در پنج شنبه, ۱۳ تیر ۱۳۹۲ ساعت ۸:۵۵ ب.ظ

دیدگاه