طـــــــلاق عاطفـــــــــــــی

صفحه اصلیآموزهای حقوقی

طـــــــلاق عاطفـــــــــــــی

طلاق عاطفی چیست؟؟؟؟؟؟   وقتی زن وشوهری باوجود علاقه ی قبلی وعاشقانه ویا براساس سنت ازدواج کردند براین اعتقاد که بعد از ازدواج عشق به وجود م

نــــکات قانـــــونــــــی چـــــــــــــــک
حــــقـــوق و وظایــــف زن وشــــــوهر نســــــبت به یکــــدیگــــر در قــــانــــون مــدنـــی
تغییر نام خـــــانــــوادگـــی
زمان مطالعه: 3 دقیقه

طلاق عاطفی چیست؟؟؟؟؟؟

 

وقتی زن وشوهری باوجود علاقه ی قبلی وعاشقانه ویا براساس سنت ازدواج کردند براین اعتقاد که بعد از ازدواج عشق به وجود می آید با مشکلاتی روبرو می شوند وقدرت هضم آن مشکلات برای هر دو طبق روحیات وامیال آنها اجتناب ناپذیر می شود مرد یا زن به اصطلاح کم می آورد وشروع به کشتن عشق خود در قلبش می کند وبا کشتن عشق یک طرف کم کم عشق طرف مقابل هم به مرگ می انجامد واین رابطه ی سرد فقط برای حفظ آبرو وحرفهای دیگران ویا آینده ی فرزندان باقی می ماند وهمسری به هم اتاقی تبدیل می شود وگاهی به هم خانه بودن می انجامد وچه دردناک است این طلاق.
طلاق عاطفی بیشتر در زندگی های با سابقه شکل می گیرد یعنی در گروههای سنی بالای ۴۰سال که قدرت وجسارت طلاق رسمی راندارند ویا در افراد تحصیل کرده که به خاطر غرور ویا هم سطح نبودن با همسرشان نعمت گذشت کردن از آنها گرفته شده وگرمی عشق به سردی می گراید واین می شود سوغات تحصیل کرده ها است.

ویژگی های فردی در طلاق نقش بسزایی دارد که این ویژگی ها اعم از :

“خــــســــــــت”

که حالات مختلفی دارد ۱- زن ومرد هردو خسیس هستند که در این حالت مشکلی پیش نمی آید ۲- مرد یازن خسیس هستند که در این حالت زندگی هم از نظر روانی وهم از نظر رفاهی برای هردو طرف شرایط سختی خواهد داشت

“عصبــانـــــیت ”

حساسیت بی مورد وپرخاش وتوهین وبی احترامی صفات مذمومی هستند که علاوه بر آنکه طرف مقابل را ناراحت کرده به خودش هم زیان می رسانند .

“دورویـــــــــی”

زن ومرد با دو شخصیت با هم مواجه می شوند یعنی در ظاهر وباطن یک رنگ نباشند ؛زندگی مطلوبی نخواهند داشت و اضطراب وتزلزل روانی برآن زندگی حاکم خواهد بود.

“دروغ ”

درروغ نیز مانند دورویی بنیان خانواده را متزلزل می کند واعتماد را از بین می برد.

“پرخاشـــگری وخشـــونت”

پرخاشگری به رفتاری اطلاق می شودکه هدفش «اعمال صدمه ورنج باشد » مثلا زنی غذای مورد علاقه شوهرش را نپزدویا شوهری که مرتباً از زنش انتقاد می کند وبه اوغر می زند.در خانواده ای که خشونت حاکم است عاطفه ورفتار انسانی رخت بر می بندد ومحیط تربیتی نامناسبی از نظر تربیت فرزندان ایجاد می شود .

ودیگر شرایط عبارتند از:
لجاجت
خودبینی وتحقیر
بی انضباطی
پنهان کاری

طلاق عاطفی رویدادی خاموش که هیچ وقت ثبت نمی شود:
چند وقتیست که دیگر فرصتی برای حرف زدن بایکدیگر را در برنامه ی روزانه شان نمی گنجانند دیگر درباره ی احساس خود سخنی به میان نمی آورند وفقط حرفهای مشترکشان می شود امور فرزندان ومسایل اقتصادی وسایرمسایل روزمره وحتی نمی داننددیگری چه چیزی را دوست دارد ویا با چه چیزی خوشحال می شود.
وفقط زندگی آنها شده است ظاهر سازی ،اما اگر کمی تأمل کنند بدون شک خواهند فهمید منشأ وسر آغاز تمام مشکلات واین بی عاطفگی ها از چند مشاجره وبرسر مسائل ریز وکوچک آغاز شده والان بابی تفاوتی نسبت به همدیگر به مقوله ای بالاتر از مشاجره که طلاق عاطفی نامیده می شود تبدیل شده است که این خطرناک ترین نوع طلاق است که ممکن است تا طلاق همیشگی وثبتی رشد کند.
طلاق عاطفی سر منشأ سایر طلاق ها ست :

نداشتن مهارت زندگی عامل دامن زننده به طلاق عاطفی :
برخی زنان ومردان قدرت سازگاری با یکدیگر را ندارند ودوست دارند نظرات وسلیقه های خودشان را به یکدیگر تحمیل کنند متاسفانه این افراد در ارتباط زناشویی ضعیف بوده واز نظر جنسی بابحران جدی مواجه می شوند وبه راههای نا مشروع کشیده می شوند تا نیاز های جنسی وعاطفی خود را بادیگران تأمین کنند.
این نوع طلاق در زندگی های مشترک همچون سایر پدیده های اجتماعی به یک باره اتفاق نمی افتد وآرام آرام به وجود می آید .
متأسفانه این نوع طلاق بیشتر در جوامع سنتی نمود دارد چرا که مردم این جوامع با بسیاری از مهارتهای زندگی بیگانه هستند .در این خانواده ها فرزندان حاصل از این زندگی قربانی مادر وپدر خود می شوند وازنظر روانی دچار مشکل شده ودر این رفتار خشونت آمیزی را که از پدر ومادر فراگرفته اند در زندگی زناشویی آینده خویش پیاده می کنند وهمسران آنها قربانی بی عشقی مادر وپدر همسران خود می شوند .
به امید آنروز که در هیچ ازدواجی طلاق عاطفی اتفاق نیفتد.!!!!

نظرات

وردپرس: 0
دیسکاس: 0