صفحه اصلیهنرمندان شهنی

هفته ی دفاع مقدس گرامی باد – فریبرز ظاهری بیرگامی

هفته ی دفاع مقدس گرامی باد (( تاریخ جنگ)) دفاع مقدس تاریخ جنگ است فراموشی دراین راه ننگ ننگ است شبی آتش بسوی ماگشودند به شب هنگام خوابمان ربو

پازن هاى وحشى سرزمینم
ﻧﻮﻳﺪﺑﻬﺎﺩﺭﻯ – سردرگم
درد – کوروش نجف پور
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

هفته ی دفاع مقدس گرامی باد

(( تاریخ جنگ))

دفاع مقدس تاریخ جنگ است
فراموشی دراین راه ننگ ننگ است
شبی آتش بسوی ماگشودند
به شب هنگام خوابمان ربودند
بحال خواب پیران کهن سال
کبوترگونه درخون می زدندبال
بجای شیرازپستان مادر
هزاران طفل درخون همچواصغر
هزاران نوجوان شب بی سحرشد
هزاران نازنین بی دست وسرشد
نه راهی بود ،نه امدادی نه فریاد
درآتش امنیت دادندبرباد
شبانه آمدنددرخاک ایران
همه کارخانه هاکردندویران
*بیادآوربرادردادآن شب
شکایت کن توازبیدادآن شب
*مجسم می کنم فریاد آن شب
فغان وناله وناشادآن شب
حکایت می کندظلم وستم را
بناگه شادمانی غرق غم را
* همان که داعی حق بشربود
بشرراسوخت اندرآتش ودود
زخون سرخ پاک شاهدان است
که مارا امنیت دراین زمان است
مشوغافل که دشمن درکمین است
اگرغفلت کنی بازهم چونین است
سلام برروح پاک آن شهیدان
که باخون کاخ ظالم کرده ویران
دفاع شان مرا وصف ناپذیراست
به روی نازشان این سربزیراست
(( حصین)) باشیم دریادشهیدان
که تا محفوظ باشد مرزایران

* فریبرزظاهری بیرگانی (( حصین))
ازمجموعه شعردفاع مقدس

30502513339027044696

نظرات

وردپرس: 0
دیسکاس: 0