چهارشنبه, ۲۱ آذر ۱۳۹۷

بهمن حسین پور، سفیر پیشین ایران د ر ترکیه د ر گفت وگو با «اعتماد »: سوریه نباید به مکانی برای تخلیه ظرفیت های همکاری ایران و ترکیه بد ل شود

بهمن حسین پور، سفیر پیشین ایران د ر ترکیه د ر گفت وگو با «اعتماد »: سوریه نباید به مکانی برای تخلیه ظرفیت های همکاری ایران و ترکیه بد ل شود

بهمن حسین پور، سفیر پیشین ایران د ر ترکیه د ر گفت وگو با «اعتماد »: سوریه نباید به مکانی برای تخلیه ظرفیت های همکاری ایران و ترکیه بد ل شود

روزنامه اعتماد، شماره ۳۷۴۰, سه شنبه نوزدهم بهمن ماه ۱۳۹۵ ، صفحه ۱۰    
گروه د یپلماسی| آنکارا و تهران: د و همسایه گاه نزد یک گاه د ور: د و کشوری که طولانی ترین سابقه هم مرزی و هم کیشی د ر صلح را د ارند اما د ر چند سال اخیر این رابطه د وجانبه تحت تاثیر عامل سومی که پروند ه های منطقه ای است قرار گرفته است. سوریه، اصلی ترین عاملی است که ایران و ترکیه را د ر منطقه د ر د و سوی مید ان قرار د اد . با برگزاری نشست سه جانبه ایران، روسیه و ترکیه د ر مسکو د ر سطح وزرای امور خارجه و پس از آن نشست سوریه د ر آستانه باز هم به ابتکار این سه کشور و برقراری آتش بس د ر سوریه اکنون فرصت هایی برای همکاری های بیشتر تهران و آنکارا و به حاشیه راند ن اختلاف ها فراهم شد ه است. 

    
    د ر این رابطه گفت وگوی کوتاهی با بهمن حسین پور، سفیر پیشین ایران د ر ترکیه د اشتیم که متن آن به شرح زیر است:
     
    ایران و ترکیه د رچند سال اخیر به خصوص پس از بحران سوریه رابطه پرفراز و فرود ی را تجربه کرد ه اند . د رحال حاضر نیز د ر مساله سوریه شاهد افزایش سطح تماس د و کشور هستیم. تا چه اند ازه این رابطه د وجانبه امروز برپایه تفاهم ها و نه توجه به اختلاف ها پیش می رود ؟ 
    ایران و ترکیه د ر عرصه های مختلف نیاز به یکد یگر د اشته و قابلیت های این د و کشور باید به جای رقابت د ر جهت تکمیل د یگری و برای ارتقای تاثیرگذاری مثبت بر د وکشور و منطقه به کار گرفته شود . ایران و ترکیه د ارای مرزهای صلح چهارصد ساله هستند و این پد ید ه کم نظیر د ر میان همسایگان است. ما نباید از این د ستاورد و موضوع مهم فقط د ر تعارفات سیاسی استفاد ه کنیم. باید آثار مثبت این مرزهای صلح د ر سطوح روابط تاثیرات خود را نشان د هد . من نه زمانی که رییس نمایند گی بود م و نه امروز از روند جاری روابط رضایت ند اشته و ند ارم. اعتقاد د اشته و د ارم که با وجود اختلافات میان د وکشور که د ر بخش های طبیعی است روابط د ر سطح مطلوب نبود ه و باید تلاش شود این روابط قابلیت های د و کشور را د ر عرصه های مختلف نمایند گی کند . به طور مثال گفته می شود ایران و ترکیه پل ارتباطی د و کشور به شرق و غرب هستند . واقعا ما از این موقعیت استراتژیک د و کشور به چه اند ازه بهره گرفته ایم. چه میزان این مزیت سبب تعمیق روابط د و کشور شد ه و آیا این موقعیت توانسته است کشورهای پیرامونی را از طریق این پل ارتباطی به هم پیوند د هد . یکی از مهم ترین موضوعات روابط موضوع انرژی است. ما گاز د اریم و ترکیه به گاز نیاز د ارد . آیا توانستیم همکاری گازی را گسترش د هیم. اروپا نیاز به گاز د ارد آیا توانستیم به نقطه تفاهم برای تامین گاز اروپا نزد یک شویم؟
     
    تا چه اند ازه با این تعبیر موافق هستید که رابطه تهران و آنکارا به نوعی د چار توقف د ر یک مرحله خاص شد ه است؟ اگر نگوییم عقب می رویم از پیشرفت شایان هم خبری نیست. 
    باید اگر مشکلاتی هم وجود د ارد ، راه حل بیابیم. باید بر مبنای منافع متقابل و سیاست برد – برد گام برد اریم. ایستایی د ر سیاست و خصوصا د ر روابط ایران و ترکیه معنا ند ارد . فرصت ها همیشگی نیستند . نباید فرصت ها را از د ست د اد . ایران و ترکیه قرابت های فرهنگی زیاد ی با هم د ارند . هر د و کشورهای د ر حال توسعه و با نیروی جوان و کارآمد هستند . د لیل نزد یکی و همکاری آنقد ر فراوان است که اختلافات به چشم نمی آید . الزامات تاریخی، جغرافیایی ایجاب می کند با یکد یگر د وستی عمیق و همکاری نزد یک د ر عرصه ها و سطوح مختلف د اشته باشیم. باید برای گسترش روابط تمامی ارگان ها و مقامات د و کشور تلاش کنند . اراد ه مثبت باشد ، مشکلی هم باشد قابل حل است. ما مجبور به همکاری و اعتماد به یکد یگر هستیم. باید د ر این مسیر حرکت کنیم.
     
    تاکید بر حل مشکلات صحیح است اما تعمیق رابطه د ر شرایط فعلی منطقه تا حد ود ی آمال گرایی و به د ور از واقعیت به حساب نمی آید ؟ اختلاف نظر ایران و ترکیه به خصوص د ر مسائل منطقه ای اند ک نیستند . 
    واقعیت ها را ما می سازیم. حتی اگر نظر من د ر بخش های اید ه آلی باشد برای به بار نشستن آن باید بستر ساخته و زمینه سازی کرد . اختلاف میان ایران و ترکیه یک واقعیت است اما میان د و برد ار هم اختلاف پیش می آید . نباید آن را بزرگ نمایی کرد و به بهانه آن از نگاه سازند ه د ور شد . اجلاس آستانه شروع خوبی برای نزد یکی د ید گاه های د و کشور بود . باید از گام های سازند ه حمایت کرد . امنیت همسایگان به یکد یگر وابسته است. امنیت ترکیه، امنیت ایران و امنیت ایران،

راه های ارتباط با ما:

*_پایگاه اطلاع رسانی شهنی
Www.shehni.ir
*-سامانه ارتباطی تلگرامی پایگاه اطلاع رسانی* شهنی: 
Telegram.me/shehniir
www.yon.ir/shehniir
*گروه مردمان شهنی در تلگرام:
yon.ir/mardomans
*اینستاگرام پایگاه اطلاع رسانی شهنی:

shehni.ir

 

 

نوشته شده توسط مدیر سایت در شنبه, ۲۳ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۲۳ ب.ظ

دیدگاه