صفحه اصلیشعر,ادبیات,موسیقی

بارون – آرمان مورد احمدی

زمان مطالعه: < 1 دقیقه بزن بارون بزن… دیلق به جونم بزن که سوهده وا غم استخونم بزن خیس ویشو کن روزگاره که ای ناراست هم نی ده امونم بزن بارون که داغی کهنه دارم بزن دنیا نهاده تش به کارم بزن بارون لفاتی تازه درون بزن هم دو زنو هم. ..بی قرارم. استاد آرمان موری احمدی

بخاطر فرهنگ و زبان کشورمان
بهون من سالهاست سیاهپوش دردهای تاریخ است
نوشتن تا کی؟ مهدی شهنی پور
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

بزن بارون بزن… دیلق به جونم
بزن که سوهده وا غم استخونم
بزن خیس ویشو کن روزگاره
که ای ناراست هم نی ده امونم
بزن بارون که داغی کهنه دارم
بزن دنیا نهاده تش به کارم
بزن بارون لفاتی تازه درون
بزن هم دو زنو هم. ..بی قرارم.

استاد آرمان موری احمدی

arman mori ahmadi

نظرات

وردپرس: 0
دیسکاس: 0