صفحه اصلیخاطرات

خاطرات کارگری نشینان توبزون از (بهمن عالیپور بیرگانی )

بچه دی ور ز خو، چنده اخوسی ؟خاک منه سرت ،خو مرگت اویده .کارگری ز سرازیری توبوزون داره ایا بلم و نیم ساعت دی هم ورگرده دی کی اخوی وریستی ؟ اصلا نیخو

توبزون ………… ودره جن دینه-علی عظیمی کیا
خاطرات کارگری نشینان – بهمن عالیپور
خاطرات کارگری نشینان توبزون – قسمت دوم
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

بچه دی ور ز خو، چنده اخوسی ؟خاک منه سرت ،خو مرگت اویده .کارگری ز سرازیری توبوزون داره ایا بلم و نیم ساعت دی هم ورگرده دی کی اخوی وریستی ؟

اصلا نیخو بری مدرسه .خوم ادونوم بختت خوسیده .بلند آبو ناشتایته بخور و برو سرایسگاه .امتحانت هم خو نخوندیهی گودوم بخون ، گودی خوندوم ،گودوم بنویس ، گودی نوشتوم .

هی شو و روز با بچل بی صاحاب ول اگردی .بخت پدرم امسال وا رفوزه  وابوی ،هل منه سرت یه برزگری و ناتوری هم گیرت نیا .

levelary

درده سیاه و مجید منه جونت بزنه ،که هم درس اخونن و هم کمک بوویلسون گایل  گوسندونه ظفت اکنن ، اما تو زحمتا بووته به هدر ادی.مو و بووت دلمون خوشه کر داریم .

تنده بخور دی کارگری همالا ارسه و تو هم بس  نیرسی .بنیه چطوه اخوره ، تنده با .آدم بدبخت خوس کمک خوس اده ….و این ماجرا ادامه دارد ….

گوشه ای از خاطرات پدرم (بهمن عالیپور بیرگانی ) – با تشکر از سرکار خانم شقایق عالیپور

نظرات

وردپرس: 0
دیسکاس: 0