شنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

کاش تیغِشتِ تیا تو بِه دِلُم تَشْ نیْ‌وَند!

کاش تیغِشتِ تیا تو بِه دِلُم تَشْ نیْ‌وَند!

کاش تیغِشتِ تیا تو بِه دِلُم تَشْ نیْ‌وَند!

اَیَرَم وَنْد و بُریدی زُم پا

وا خیالُم نیْ‌مَند!

چه بُگُم؟

کیْ اِبَرِه رَه بِه دِلُم؟

فادِه چِه داره شَو و رو

 

هِی سُرو گُهْدن و وا سر زِیدن!

زنده‌یی دادن و غم اِسْتِیدن!

بالِ رو هِی دِل و بِهدِلْ کِردن!

حین زِ تیْ رِحْدِن و قاغِذ دِرْدن!

سَر بِکَش اِی دِلِ تِینا بِه گِریوونِ خُت و دُنْگ مَدِه!

خَوِ مَرْگ وَسْتِه بِه مال، هَی خَشِخار بُنْگ مَدِه!

علی بداغی

نوشته شده توسط مدیر سایت در شنبه, ۲۹ تیر ۱۳۹۲ ساعت ۹:۱۱ ق.ظ

دیدگاه