پنج شنبه, ۲۴ آبان ۱۳۹۷

کاش تیغِشتِ تیا تو بِه دِلُم تَشْ نیْ‌وَند!

کاش تیغِشتِ تیا تو بِه دِلُم تَشْ نیْ‌وَند!

کاش تیغِشتِ تیا تو بِه دِلُم تَشْ نیْ‌وَند!

اَیَرَم وَنْد و بُریدی زُم پا

وا خیالُم نیْ‌مَند!

چه بُگُم؟

کیْ اِبَرِه رَه بِه دِلُم؟

فادِه چِه داره شَو و رو

 

هِی سُرو گُهْدن و وا سر زِیدن!

زنده‌یی دادن و غم اِسْتِیدن!

بالِ رو هِی دِل و بِهدِلْ کِردن!

حین زِ تیْ رِحْدِن و قاغِذ دِرْدن!

سَر بِکَش اِی دِلِ تِینا بِه گِریوونِ خُت و دُنْگ مَدِه!

خَوِ مَرْگ وَسْتِه بِه مال، هَی خَشِخار بُنْگ مَدِه!

علی بداغی

نوشته شده توسط مدیر سایت در شنبه, ۲۹ تیر ۱۳۹۲ ساعت ۹:۱۱ ق.ظ

دیدگاه